KVKK AYDINLATMA METNİ

 1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi, ifade eder.

Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, müşterilerimizin güvenliği ve mahremiyeti konusuna büyük bir önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenme süreci hakkında sizleri bilgilendirmek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınıza dair bilinci artırmak amacıyla bu mesajı iletiyoruz.

Veri Sorumlusu                     :   Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                                     :   Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu Sokak 2/45 Avrupa Ofis Kale 34010 Zeytinburnu/İstanbul Bina Kodu: 31839277 Adres Kodu: 1128800420

Tel                                         :   +90 850 307 99 53

E-posta                                  :   info@kando.com.tr

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun olarak belirlenen süreler dahilinde saklanacaktır. Eğer mevzuat tarafından belirlenmiş bir saklama süresi yoksa, kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilecektir. Bu süre, verinin işlenmesini gerekli kılan sebepler ortadan kalktığında, veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amacı

Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sunduğu hizmetler kapsamında müşteri taleplerini karşılamak, yeni ürün ve hizmetler sunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek, teknik destek sağlamak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbu politika çerçevesinde temin edilen kişisel veriler arasında isim, soyisim, iletişim bilgileri, demografik veriler, tercih ve talepler, finansal bilgiler gibi çeşitli kategorilerdeki verileri işlemektedir.

 1. Kişisel Veri Güvenliği

Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almakta, güvenlik duvarları, şifreleme yöntemleri ve yetkilendirme kontrollerini sürekli olarak güncellemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Şirket’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olan durumlarda, iş ortakları, kamu tüzel kişileri ve adli mercilerle paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, Şirket içinde çalışanlarımıza ve iş ortaklarımızdan elde edilen belirli kişisel veriler, Şirket içinde sunucu hizmetlerinin sağlanabilmesi ve akdedilen sözleşmelerin ifa edilebilmesi amacıyla yurtdışına aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK Madde 8 ve 9’da belirtilen düzenlemelere uyulmaktadır. Veri paylaşım süreci boyunca ve sonrasında, veri güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK Madde 8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan veya yukarıda belirtilen işleme amaçlarından birinin bulunması durumunda açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK Madde 9’a göre ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdaki kriterlere ek olarak, verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekmektedir. Bu yeterli koruma seviyesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ülkelerle sınırlıdır.

 1. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu politika, mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklere ve Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin hizmetlerindeki gelişmelere bağlı olarak güncellenebilir. Güncel politikalar, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin web sitelerinden erişilebilir olacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK çerçevesinde tanınan haklar doğrultusunda, kişisel veri sahipleri; veriye erişim, düzeltme, silme, işleme itiraz etme, bilgi talep etme ve diğer haklarını kullanmak için başvuruda bulunabilirler. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 1. İletişim

Kişisel verilerle ilgili olarak, KVKK Madde 11 kapsamında, yukarıda açıklanan haklardan herhangi birinin kullanılmak istenilmesi hâlinde, Şirket‘e başvurulabilecektir. KVKK Madde 13/2 uyarınca, başvuruların Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.